http

 

  מבוא מדעי המחשב  - כיתות ז' – ט'

כיתה ז':

מסגרת : 2 ש"ש

 

מבוא : במסגרת הלימודים התלמיד יכיר את מבנה המחשב וחלקיו, ילמד על תהליכים המתבצעים במחשב, נלמד כתיבה בסיסית של אלגוריתם וניישם אותו בסביבת מחשב.

 

תוכנית הלימודים:

    מהו מחשב ?

       -כיצד הוא פועל?

       -מבנה המחשב - חומרה.

       - סביבות עבודה – תוכנה.

    היסטוריה של המחשבים.

    מהו אלגוריתם?

    יסודות כתיבת האלגוריתם.
   

    תוכנית מחשב , מבנה וכללים (ע"פ שפת פסקל).

    סוגי משתנים (שלמים, ממשים).

    הוראות קלט.

    הוראות פלט.

    הוראות השמה.

    טבלת מעקב.

    ביצוע מותנה.

    פעולות DIV ו- MOD.

   ביצוע חוזר -  FOR   .

 

   דרכי הערכה: עבודות ובחנים.

 

כיתה ח'

מסגרת : 2 ש"ש  (תוכנית חצי שנתית)

 

מבוא : במסגרת הלימודים התלמיד יכיר את מבנה המחשב וחלקיו, ילמד על תהליכים המתבצעים במחשב, נלמד כתיבה בסיסית של אלגוריתם וניישם אותו בסביבת מחשב.

 

תוכנית הלימודים:

    מהו מחשב ?

       -כיצד הוא פועל?

       -מבנה המחשב - חומרה.

       - סביבות עבודה – תוכנה.

    היסטוריה של המחשבים.

    מהו אלגוריתם? כללי כתיבה.
    כתיבת אלגוריתמית.

    מהי תוכנית? מבנה וכללים (ע"פ שפת  Pascal).

    סוגי משתנים (שלמים, ממשים, תווים).

     הוראות קלט.

    הוראות פלט.

    הוראות השמה.

    טבלת מעקב.

    פונקציות על משתנים שלמים וממשיים ( ()INT, ()SQR, ()SQRT,

     ()ABS,  ()RANDOM ).

    ביצוע מותנה.

     פעולות DIV ו- MOD.

     ביצוע חוזר -   FOR    ו-  WHILE .

     מערך חד מימדי.

 

   דרכי הערכה: עבודות ובחנים.

 

 

שכבה ט':    

מסגרת : 2 ש"ש (תוכנית חצי שנתית)

  

מבוא : במסגרת הלימודים התלמיד יכיר את מבנה המחשב וחלקיו, ילמד על תהליכים המתבצעים במחשב, נלמד כתיבת אלגוריתם וניישם אותו בסביבת עבודה  java.

 

פרות עתידיים: התלמידים יחשפו לעולם התכנות. חשיפה זו תסייע להם בבחירה הנכונה והמתאימה, כאשר יתבקשו  בכיתה י' לקראת המגמות.  

 

תוכנית הלימודים:

מבנה המחשב חומרה ותוכנה.

    מהו אלגוריתם? כללי כתיבה.
    כתיבת אלגוריתמית.

    מהי תוכנית? מבנה של תוכנית (ע"פ שפת java).

    סוגי משתנים (int, double ).

    הוראות קלט (למשתנים מסוג   double, int).

    הוראות פלט (מלל, משתנים וביטויים חשבוניים).

    הוראת השמה.

    טבלת מעקב.

     הכרה ושימוש במחלקה Math.

     ביצוע מותנה.

     פעולת חילוק על שלמים וממשיים.

     ביצוע חוזר.

  

   דרכי הערכה: עבודות ובחנים.

מי אנחנו    

מקצועות הלימוד    

אזרחות       

אמנות       

אמנויות העיצוב       

אנגלית       

ביולוגיה       

גיאוגרפיה       

היסטוריה       

חינוך גופני       

כימיה       

מדע וטכנולוגיה       

מדעי הטכנולוגיה       

מדעי המחשב       

מחויבות אישית       

מתמטיקה       

סיב"ם       

ספרות       

ערבית       

פסיכולוגיה       

שלח       

תיאטרון       

תנך       

       

       

       

       

מידע לתלמיד    

פעילויות חברתיות    

חדר מורים    

תרבות ישראל    

פעילויות העשרה    

קישורים    

    

    

לקצר את החופש הגדול?
 

כן, תמורת ימי לימוד !

 

בשום פנים ואופן לא !

 

לקצר בחודש שלם !

 

לקצר בשבועיים !